Zgodnie z utrwaloną w polskim orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami – i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie.

Oznacza to, że rodzice po rozwodzie powinni zapewnić dzieciom warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Jednocześnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka przez jednego z rodziców może na przykład polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka. W takiej sytuacji ciężar dostarczania niezbędnych środków utrzymania winien jeżeli nie w całości, to przynajmniej w znaczącej części spoczywać na drugim rodzicu.

Te proste i na ogół zrozumiałe zasady, w toku postępowań alimentacyjnych okazują się niejednokrotnie zbyt trudne do zaakceptowania przez zwaśnione strony. Dlatego też jest niebywale istotne, ażeby nasze interesy w sprawach o świadczenia alimentacyjne reprezentował prawnik, profesjonalista, który dzięki wiedzy fachowej i doświadczeniu merytorycznemu oraz życiowemu ma pełną świadomość złożoności natury spraw z przedmiotowego zakresu.

Adwokat Katarzyna Danielewicz  wie jak delikatną materią są sprawy rodzinne, dlatego powierzając jej prowadzenie swojej sprawy, Klient bez obaw może liczyć na fachową pomoc prawną, wsparcie i zrozumienie począwszy od pierwszego spotkania aż do ostatecznego zakończenia postępowania. Kancelaria prowadzi sprawy alimentacyjne kompleksowo, dzięki czemu w tych trudnych chwilach Klient nie musi koncentrować się na formalnościach, pilnowaniu terminów sądowych i zastanawianiu się czy wszystko zostało należycie zorganizowane. Znaczna część spraw, jakimi na co dzień zajmuje się Kancelaria, dotyczy kwestii rodzinnych a także świadczeń alimentacyjnych w Opolu. Życie rodziców dziecka w rozłączeniu powoduje konieczność uregulowania rozmaitych spraw, zarówno finansowych, jak i dotyczących bezpośrednio osoby dziecka.

Adwokat Katarzyna Danielewicz prowadzi wszelkie sprawy o alimenty w Opolu w sposób wszechstronny i dogłębny

Kancelaria cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony Klientów w kwestii pomocy prawnej w zakresie alimentów, a powierzając Katarzynie Danielewicz kwestię świadczeń alimentacyjnych w Opolu można liczyć na pozytywne rozwiązanie sprawy we względu na gorliwość i duże zaangażowanie prawników Kancelarii.

Czym jest obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny obciąża co do zasady krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązujące przepisy przewidują także obowiązek alimentacyjny byłych małżonków, który to wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych. W procesie o alimenty sąd ustala usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentów. Wypadkową powyższego jest ustalana przez sąd wysokość alimentów.

Wysokość alimentów w dużej mierze zależy od uznania sędziego, na którego rozstrzygnięcie może wpłynąć odpowiednia argumentacja profesjonalnego pełnomocnika. Bez odpowiedniej i skutecznej inicjatywy dowodowej strony, prawidłowe ustalenie stanu faktycznego sprawy, a co za tym idzie orzeczenie oczekiwanej wysokości kwot należnych alimentów, może być bardzo utrudnione.

Kancelaria adwokat Katarzyny Danielewicz (w mieście Opole i na terenie Opolszczyzny) oferuje kompleksową pomoc prawną w tym zakresie, dzięki czemu Klient zyskuje pewność, że Sąd będzie posiadał materiał dowodowy, na podstawie którego będzie można domagać się świadczenia alimentacyjnego w odpowiedniej wysokości.

Adwokat doradza jak wyliczyć poziom usprawiedliwionych potrzeb zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego, mając na uwadze koszty utrzymania oraz świadczy doradztwo prawne w ustaleniu jakie są możliwości finansowe zobowiązanego, w zakres których wchodzą nie tylko realne dochody. Adwokat Katarzyna Danielewicz posiada fachową wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o alimenty na dziecko, rodzica oraz małżonka po rozwodzie lub po orzeczeniu separacji, a także postępowań o podwyższenie alimentów czy ustalenie ojcostwa. Kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym i z pewnością udzieli profesjonalnej pomocy w każdym stanie faktycznym sprawy. Postępowanie alimentacyjne służy zazwyczaj dobru rodziny, a zwłaszcza małoletnich dzieci, warto więc postarać się o godną reprezentację interesów w sądzie. Ponadto Kancelaria sporządza wnioski o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, co pozwala uzyskać alimenty jeszcze przed wydaniem ostatecznego wyroku w sprawie. W ten sposób Klienci mają szansę otrzymania pieniędzy, jeszcze w trakcie toczącego się postępowania sądowego.