Aktualności

Skarga pauliańska – przesłanki

Prawny instrument ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Najbardziej ogólna charakterystyka tej instytucji sprowadza się do podkreślenia celu, jakim jest zabezpieczenie interesów wierzyciela w przypadku nielojalnego postępowania dłużnika, który doprowadza swój majątek do stanu zagrażającego zaspokojeniu wierzycieli. Trzeba podkreślić, że rola ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością…

Przebieg procesu upadłości przedsiębiorstwa

Podstawą prawną określającą zagadnienia związane m.in. z bankructwem firm jest Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe. Przepisy wspomnianego aktu prawnego określą m.in. co stanowi podstawę upadłości, jak wygląda proces postępowania upadłościowego oraz jakie będą jego skutki. Ogromna konkurencja ze strony dużych przedsiębiorstw prowadzi często…

Upadłość konsumencka- co trzeba wiedzieć

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne. Zadaniem tej instytucji jest oddłużenie niewypłacalnej osoby, przy czym bez znaczenia jest, jak duże jest to zobowiązanie czy przez jak długi czas dłużnik zwlekał z jego uregulowaniem.…

Czym jest zaprzeczenie ojcostwa i jak go dokonać

Polskie prawo przyjęło zasadę dobra dziecka jako nadrzędną. Wychodząc z założenia, że ustalenie, które osoby są rodzicami zapewnia dziecku stabilizację życiową oraz bazę emocjonalną, możliwość wystąpienia z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa została w znacznym stopniu ograniczona. Zaprzeczenie ojcostwa – to czynność dokonywana w przypadku, gdy poweźmiemy informację…

Świadczenie alimentacyjne względem małżonka bez rozwodu

Zaspokajanie potrzeb rodziny to nie tylko zapewnienie comiesięcznych wpływów na wspólne konto w banku. Prowadzenie gospodarstwa domowego, wychowywanie dzieci – również zaliczamy do zaspokajania potrzeb rodziny.  Jeżeli jeden małżonek pracuje i przekazuje z tego tytułu środki na utrzymanie rodziny, natomiast współmałżonek zajmuje się domem i wychowaniem dzieci, to oboje w sposób prawidłowy…

Koszty utrzymania dziecka a wysokość zobowiązania alimentacyjnego

Obowiązek dostarczania środków do utrzymania oraz wychowania małoletniego wynika wprost z ustawy i obciąża przede wszystkim rodziców dziecka. Nie rzadko jednak się zdarza, że jeden z rodziców nie poczuwa się do przekazywania środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka, a w takiej sytuacji konieczne staje…

Konsekwencje utrudniania kontaktów z dzieckiem

W sytuacji, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, czy to na skutek rozwodu, separacji czy z jakiegokolwiek innego powodu, a dziecko przebywa stale u jednego z nich, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z rodziców powinni oni określić wspólnie, kierując się dobrem dziecka i…

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka

Obowiązek alimentacyjny polega na zapewnieniu środków utrzymania członkom swojej rodziny. Oczywiście najczęściej o alimentach mówi się w kontekście alimentów na dzieci bądź ewentualnie byłego małżonka po rozwodzie. Obowiązek ten nie jest ściśle określony tylko co do tych osób. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustalić obowiązek…

Mediacja w sprawie o podział majątku

Przeprowadzeniu podziału majątku przy rozwodzie często towarzyszą duże emocje. Wiążą się one z samym rozstaniem, odczuwanymi wobec drugiej osoby urazami, ale też chęcią udowodnienia drugiej osobie, że zasługuje na „mniej”. Skorzystanie z mediacji w tym przypadku pozwoli na sprawiedliwy podział i możliwość podejmowana decyzji o własnym…

Podział majątku dorobkowego między małżonkami

Podziału majątku możemy dokonać umownie, u notariusza lub w sądzie. Koszty uzależnione są od tego, czy jesteśmy zgodni co do sposobu podziału, od wysokości taksy notarialnej, nieraz także od wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Podziałowi zawsze podlega jedynie majątek wspólny obojga małżonków, natomiast nie dotyczy…
Zero WordPress Theme by WPExplorer Powered by WordPress