Aktualności

Alimenty a upadłość konsumencka

Orzeczenie upadłości konsumenckiej dłużnika alimentacyjnego zwykle wzbudza niepewność wśród osób, wobec których zasądzony został obowiązek alimentacyjny oraz ich opiekunów prawnych.  Wiele osób ma zobowiązania - kredyty lub innego rodzaju długi. Co jednak w sytuacji, gdy zadłużenie jest tak duże, że nie widzimy możliwości jego spłaty.…

Podział majątku pomiędzy małżonkami

Konsekwencją rozwodu jest ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej, a co za tym idzie – możliwość dokonania podziału majątku. Rozwód jest bardzo trudnym doświadczeniem, nie tylko emocjonalnie dla małżonków i ich rodzin, ale również pod względem prawnym. Jeśli małżonkowie nie zawierali umów majątkowych przed zawarciem małżeństwa ani…

Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu

Zgodnie z art. 22  Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez niego, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w warunkach określonych…

Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej, o kontaktach rodzica z dzieckiem i alimentach

Obligatoryjnym rozstrzygnięciem w wyroku orzekającym rozwód jest kwestia władzy rodzicielskiej. Rozstrzygnięcie w tej materii może być po jakimś czasie zmienione na podstawie art. 106 k.r.o. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 58 k.r.o. sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów…

Co robić, by nie odziedziczyć długów po zmarłym?

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. W pierwszej kolejności do spadku powołane są z ustawy dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek  - tj. osoba pozostająca w związku małżeńskim ze spadkodawcą w chwili otwarcia spadku, a więc w chwili jego śmierci. Uprawnienia takiego nie…

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w kontekście odpowiedzialności za zobowiązanie kredytowe

Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej Wspólnicy spółki jawnej za zobowiązania spółki (po wpisie do rejestru spółki) odpowiadają bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Regulacja kodeksowa jest tu jednoznaczna i nie nasuwa żadnych wątpliwości. Odpowiedzialność solidarna wspólników oznacza, że każdy…

Rozwód z perspektywy orzekania o winie

W procesie rozwodowym Sąd rozstrzyga o tym, czy któryś z małżonków ponosi wyłączną winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego, czy też do rozpadu małżeństwa doszło z winy obu stron. Orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków oprócz moralnej satysfakcji może mieć w przyszłości doniosłe konsekwencje prawne,…

Jak odzyskać zaległe alimenty

Zaleganie z płatnościami na poczet alimentów stanowi bardzo częste zjawisko. Według informacji podanych przez Krajową Radę Komorniczą oraz Centrum Praw Kobiet problem z zalegających alimentów dotyczy ponad miliona dzieci w Polsce. Ponadto sukcesywnie wzrasta liczba kobiet, które powinny otrzymywać świadczenia alimentacyjne na nie same, a…

Rozwód vs kredyt hipoteczny – o tym, czy kredyt wiąże mocniej niż przysięga małżeńska

Kredyt hipoteczny niejednokrotnie stanowi spory problem w sytuacji, gdy dotychczasowi małżonkowie zdecydują się na rozwód. Sąd ingerując w sytuację majątkową małżonków i dzieląc takowy majątek, nie angażuje się w kwestie zaciągniętych długów i zobowiązań. Okres kredytowania w zdecydowanej większości sięga od kilkunastu do kilkudziesięciu lat,…
  • 1
  • 2
Zero WordPress Theme by WPExplorer Powered by WordPress