Aktualności

Małżeńska umowa majątkowa, czyli czym jest intercyza i skutki jej podpisania

Intercyza jest to umowa małżeńska, na mocy której strony mogą rozszerzyć, ograniczyć bądź wyłączyć majątkową wspólność ustawową, powstającą z mocy prawa w chwili zawierania związku małżeńskiego. Istnieją trzy rodzaje przedmiotowej umowy: ustanowienie rozdzielności majątkowej – to najczęstsze rozwiązanie. Każdy z małżonków sam rozporządza swoim majątkiem osobistym. Gdyby doszło do…

Rozwód i separacja- podobieństwa i różnice

W momencie rozpadu małżeńskiego pożycia między małżonkami często pojawia się pytanie czy zdecydować się na rozwód czy też na separację. Przy wyborze, należy zdawać sobie sprawę z podstawowej różnicy dzielącej te dwie formy rozwiązania małżeństwa. Skutkiem rozwodu jest definitywne ustanie małżeństwa, które po prostu przestaje istnieć.…

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej niesie ze sobą szereg negatywnych skutków. Władza rodzicielska obejmuje prawa i obowiązki, jakie rodzice mają wobec swoich dzieci. Przysługuje ona obojgu rodzicom. Władza rodzicielska powstaje w momencie narodzin dziecka i trwa do ukończenia przez nie pełnoletności. Ograniczenie tej władzy może nastąpić jeżeli zagrożone jest dobro…

Alimenty a upadłość konsumencka

Orzeczenie upadłości konsumenckiej dłużnika alimentacyjnego zwykle wzbudza niepewność wśród osób, wobec których zasądzony został obowiązek alimentacyjny oraz ich opiekunów prawnych.  Wiele osób ma zobowiązania - kredyty lub innego rodzaju długi. Co jednak w sytuacji, gdy zadłużenie jest tak duże, że nie widzimy możliwości jego spłaty.…

Podział majątku pomiędzy małżonkami

Konsekwencją rozwodu jest ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej, a co za tym idzie – możliwość dokonania podziału majątku. Rozwód jest bardzo trudnym doświadczeniem, nie tylko emocjonalnie dla małżonków i ich rodzin, ale również pod względem prawnym. Jeśli małżonkowie nie zawierali umów majątkowych przed zawarciem małżeństwa ani…

Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu

Zgodnie z art. 22  Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez niego, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w warunkach określonych…

Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej, o kontaktach rodzica z dzieckiem i alimentach

Obligatoryjnym rozstrzygnięciem w wyroku orzekającym rozwód jest kwestia władzy rodzicielskiej. Rozstrzygnięcie w tej materii może być po jakimś czasie zmienione na podstawie art. 106 k.r.o. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 58 k.r.o. sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów…

Co robić, by nie odziedziczyć długów po zmarłym?

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. W pierwszej kolejności do spadku powołane są z ustawy dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek  - tj. osoba pozostająca w związku małżeńskim ze spadkodawcą w chwili otwarcia spadku, a więc w chwili jego śmierci. Uprawnienia takiego nie…

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w kontekście odpowiedzialności za zobowiązanie kredytowe

Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej Wspólnicy spółki jawnej za zobowiązania spółki (po wpisie do rejestru spółki) odpowiadają bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Regulacja kodeksowa jest tu jednoznaczna i nie nasuwa żadnych wątpliwości. Odpowiedzialność solidarna wspólników oznacza, że każdy…
Zero WordPress Theme by WPExplorer Powered by WordPress