Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej, o kontaktach rodzica z dzieckiem i alimentach

Obligatoryjnym rozstrzygnięciem w wyroku orzekającym rozwód jest kwestia władzy rodzicielskiej. Rozstrzygnięcie w tej materii może być po jakimś czasie zmienione na podstawie art. 106 k.r.o.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 58 k.r.o. sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. W braku takiego porozumienia małżonków, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Na zgodny wniosek stron sąd pozostawi rodzicom dziecka swobodę w kształtowaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

W uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2012 r. III CZP 72/11, OSNC 2012, nr 12, poz. 135, wskazano, że porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie nie zwalnia sądu od obowiązku orzeczenia o tych kontaktach w wyroku rozwodowym. W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy podkreślił, że obligatoryjne objęcie wyrokiem orzekającym rozwód rozstrzygnięcia o kontaktach rodziców z dzieckiem jest odrębne od rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej. W treści wyroku musi być zamieszczone określenie powierzenia władzy rodzicielskiej, sposobu jej wykonywania oraz kontaktów z dzieckiem. Niedopuszczalne jest natomiast odwołanie się do treści porozumienia jako swoistego załącznika. Nawet w razie uznania porozumienia za miarodajnie określające sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i kontakty z dzieckiem, sąd powinien przenieść jego treść do sentencji wyroku. Porozumienie nie może być traktowane jak ugoda, a zatem nie może doprowadzić do umorzenia postępowania w tym zakresie, nie stanowi tytułu egzekucyjnego. Tytułem takim jest orzeczenie sądu podlegające przymusowemu wykonaniu, a zatem konieczne jest dokładne sprecyzowanie uprawnień i obowiązków każdego z rodziców. Jeśli rodzice nie dojdą do porozumienia tam, gdzie jest ono obligatoryjne, to sąd orzeka o władzy rodzicielskiej przez powierzenie jej jednemu z rodziców i ograniczeniu władzy drugiego z nich do określonych uprawnień i obowiązków względem dziecka.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie, o sposobie wykonywania władzy i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. W braku zgodnego pisemnego porozumienia sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowywania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa. Możliwe są następujące rozstrzygnięcia sądu co do władzy rodzicielskiej :

– sąd może ograniczyć władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców;

– sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej jedno lub oboje rodziców;

– sąd może zwiesić władze rodzicielską jednego lub obojga rodziców.

Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia ograniczające władze rodzicielską. Sąd może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

Zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej może być orzeczone w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie.

Sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka.

Do obligatoryjnej kognicji sądu orzekającego rozwód należy określenie wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Zgodnie z brzmieniem tezy IV wytycznych w sprawie alimentów Sądu Najwyższego – Uchwała Całej Izby SN Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 16 grudnia 1987 r. sygn. akt III CZP 91/06 – przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni dziecku odpowiedni do jego wieku i uzdolnień, prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Przy czym dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej niezależnie od tego czy żyją wspólnie z nim , czy też oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym w jakich sami żyją.

© Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Danielewicz | web design: sumer.pl

Udostępnij

Zero WordPress Theme by WPExplorer Powered by WordPress