Zawarcie związku małżeńskiego oznacza dla każdego z małżonków poważną transformację ustroju majątkowego, z czego często małżonkowie nie zdają sobie sprawy. Kwestia ta wybrzmiewa dopiero, kiedy w małżeństwie dochodzi do rozwodu i zachodzi konieczność podziału majątku wspólnego.

Adwokat Katarzyna Danielewicz zajmująca się profesjonalną obsługą Klientów z zakresu małżeńskich spraw majątkowych, zapewnia skuteczną pomoc prawną oraz reprezentację swych Klientów przed Sądem. Mecenas Danielewicz, działając na terenie miasta Opole, z powodzeniem uczestniczy w procesach o podział majątku między małżonkami. Sprawy o podział majątku wspólnego są sprawami skomplikowanymi, wymagającymi wiedzy i doświadczenia. Bardzo często w sprawach podziałowych konieczne jest dokonanie rozliczeń z tytułu nakładów, zaciągniętych kredytów i innych zobowiązań, ustalenie wartości składników majątku (nie tylko ruchomości i nieruchomości, ale czasami wartości np. przedsiębiorstwa, udziałów, które posiadają małżonkowie w spółkach).

Adwokat Katarzyna Danielewicz pomaga swoim Klientom  ustalić co wchodzi w skład majątku, oszacować przybliżoną wartość składników, a następnie oferuje swoją pomoc w negocjowaniu i przygotowaniu projektów umów o podział majątku. W przypadku, gdy małżonkowie nie dojdą do porozumienia, Adwokat Danielewicz reprezentuje ich w sądzie na każdym etapie postępowania, czuwając nad poprawnym ustaleniem składników majątku wspólnego, prawidłowym wyliczeniem nakładów, a także czuwając na poprawnością opinii sporządzonej przez biegłego. Adwokat Danielewicz, działając w mieście Opole oraz na obszarze całej Opolszczyzny, posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu małżeńskich spraw majątkowych, co przekłada się na pełną skuteczność działania oraz efektywność.

Majątek wspólny i osobisty

Kancelaria Adwokacka Katarzyny Danielewicz, w zakresie prawa rodzinnego świadczy usługi prawne związane z tematyką małżeńskich ustrojów majątkowych.

Swoim Klientom Kancelaria zapewnia pomoc w każdej sprawie oraz jak najlepsze zabezpieczenie interesów majątkowych, proponując jak najkorzystniejsze rozwiązania przewidziane przez prawo. Najczęściej małżonków łączy ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Warto przypomnieć, że małżonkowie mogą zmienić ten ustrój w drodze umowy poprzez ustanowienie rozdzielności majątkowej lub też rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Do zawarcia takiej umowy konieczna jest wola jej zawarcia u obojga małżonków. W przypadku odmiennych zapatrywań małżonków na tego rodzaju umowę, profesjonalna pomoc prawna jest niezbędna już na etapie uzgodnień co do sposobu ukształtowania rozdzielności majątkowej po rozwodzie. W sytuacji, w której jeden z małżonków odmawia zawarcia umowy o rozdzielność majątkową możliwe jest wytoczenie powództwa o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej przez sąd, również z datą wsteczną.

Podział majątku po rozwodzie

Adwokat Katarzyna Danielewicz z Opola, pomaga swoim Klientom ustalić czy w ich przypadku zachodzą przesłanki do wydania orzeczenia przez Sąd. W trakcie konsultacji, adwokat dogłębnie analizuje materiał dowodowy jakim dysponuje Klient, następnie przygotowuje pozew i inne pisma procesowe oraz reprezentuje Klienta w toczącym się postępowaniu. W tego rodzaju sprawach niezbędne jest doświadczenie oraz znajomość przepisów, orzecznictwa, jak i poglądów judykatury, co z pewnością stanowi mocną stronę w pracy Adwokat Katarzyny Danielewicz. Warto wiedzieć, że podział majątku to nie tylko ustalenie określonej ceny tego majątku, a następnie spłata drugiego małżonka. W trakcie tego postępowania możemy rozliczyć nakłady jakie zostały poczynione pomiędzy masami majątkowymi (majątkiem wspólnym i majątkami odrębnymi małżonków). Układ podziału i wniosków o zaliczenie różnego rodzaju nakładów jest dowolny, albowiem można rozliczyć nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty któregoś z małżonków i odwrotnie z majątków osobistych na majątek wspólny. Podkreślić należy, że kwestią odrębną jest rozliczenie nakładów pomiędzy odrębnymi majątkami małżonków. Działająca na Opolszczyźnie Adwokat Katarzyna Danielewicz pomaga swoim Klientom prawidłowo sklasyfikować nakłady oraz poprawnie określić przynależność danych składników do konkretnych mas majątkowych, a następnie sformułować stosowne twierdzenia i wnioski dowodowe w tym zakresie. Ponadto, co warte podkreślenia, Adwokat Katarzyna Danielewicz wspiera swoich Klientów na każdym etapie postępowania od złożenia wniosku, po reprezentację przed sądem, aż po uprawomocnienie orzeczenia. W ramach powierzonej sprawy Adwokat Katarzyna Danielewicz pomaga skutecznie i sprawnie dokonać podziału majątku wspólnego, doradza na każdym etapie sprawy (umownym czy sądowym).

Biorąc pod uwagę wielość zagadnień i zawiłość spraw o podział majątku warto skorzystać z pomocy Adwokata Katarzyny Danielewicz z opolskiej Kancelarii. Posiadana przez nią wiedza i doświadczenie w sprawach rodzinnych pomogą w osiągnięciu korzystnego rozstrzygnięcia oraz uniknięciu problemów w przyszłości.