Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy, odpowiednio do jego uzdolnień oraz do funkcjonowania w społeczeństwie. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem i w jego wychowaniu, chyba, że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Profesjonalnie świadczona pomoc adwokat Katarzyny Danielewicz w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej pomoże rozwiązać wszelkie problemy natury prawnej na gruncie kontaktów oraz relacji rodzice-dzieci. Fachowa porada prawna, świadczona przez prawników Kancelarii może pomóc w znalezieniu rozwiązania nawet na pozór bardzo zagmatwanych kwestii.

Czym jest władza rodzicielska?

Warto w tym miejscu wyjaśnić czym jest „władza rodzicielska”. Termin „władza rodzicielska” oznacza rolę rodziców w wychowaniu i wyznacza kształt tej roli nie tylko wobec dzieci, ale także osób trzecich. Władza rodzicielska oznacza również, że dziecko nie zawsze może decydować o sprawach dla siebie istotnych z prostego powodu – nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięte fizycznie, psychicznie i intelektualnie oraz brak mu doświadczenia życiowego, które posiadają rodzice, a więc podjęte przez niego decyzje (szczególnie tak ważne w młodym wieku) mogą być nieodpowiednie i nie służyć jego dobru. We wszelkich wątpliwościach dotyczących zagadnień władzy rodzicielskiej adwokat Katarzyna Danielewicz pomoże udzielając kompetentnych porad. Władza rodzicielska nie wyklucza uwzględniania opinii dziecka i pytania go o zdanie w ważnych kwestiach. Rodzic musi wykonywać swoją władzę rodzicielską mając na uwadze – przede wszystkim – interes dziecka oraz interes społeczny. Oznacza to m.in., iż przed podjęciem ważnej dla dziecka decyzji, szczególnie uwzględniającej jego stan majątkowy, rodzice mają obowiązek wysłuchać dziecko i uwzględnić jego zdanie. Rodzice mogą również być przedstawicielami dziecka, jednak w momencie popełnienia przez dziecko przestępstwa czy też wykroczenia rodzice nie mogą reprezentować dziecka.

W obowiązkach wynikających z posiadania władzy rodzicielskiej przewiduje się również pomoc dla rodziców. Prawnicy Kancelarii świadcząc swą pomoc prawną w mieście Opole, jak i na terenie całej Opolszczyzny zapewniają profesjonalne usługi prawne w zakresie obsługi osób, które stanęły przed koniecznością uregulowania kwestii wzajemnych obowiązków i prawach w kontaktach między rodzicami a dziećmi.

Zarządzanie majątkiem małoletniego dziecka

Niezwykle istotna jest również sprawa rozporządzania majątkiem dziecka. Rodzicom nie wolno bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności wykraczających poza zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na rozporządzanie majątkiem przez dziecko. Jeżeli dziecko otrzymało darowiznę lub testament i nie została określona osoba zarządzająca majątkiem do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności to osoba kuratora sprawuje nad majątkiem zarząd. Adwokat Danielewicz z Kancelarii w Opolu, z uwagi na szeroki zakres swych kompetencji jak i profesjonalizmu zapewni wysokiej klasy pomoc prawną, dostosowaną indywidualnie do potrzeb każdego Klienta. W przypadku otrzymywania z darowizny czy też spadku i majątku przez dziecko, pieniądze powinny być obracane na utrzymywanie i wychowywanie dziecka, oraz jego rodzeństwa, które jest wychowywane razem z nim, a nadwyżka pieniędzy może być przeznaczona na inne uzasadnione potrzeby rodziny. Katarzyna Danielewicz prowadząca swą działalność w Opolu, zapewnia pomoc prawną i profesjonalną reprezentację przed sądami rodzinnymi na rzecz swoich Klientów w trosce o ich interesy prawne, szczególnie jeżeli chodzi o pomoc w sprawach ze stosunków między rodzicami i dziećmi. Sąd opiekuńczy w uzasadnionych wypadkach, może ustalić kwotę rozporządzeń dotyczących ruchomości, pieniędzy i papierów wartościowych, których dziecko lub rodzice mogą dokonywać każdego roku bez zezwolenia sądu opiekuńczego, z uwzględnieniem jego dobra.

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Prawo zakłada również, że może zaistnieć sytuacja, w której władza rodzicielska nie może być sprawowana w wyniku trwałej przeszkody albo nadużywania władzy rodzicielskiej, czy też kiedy w sposób haniebny zaniedbywane są ich obowiązki względem dziecka. Wówczas sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej. Ten paragraf może obejmować oboje rodziców, ale też jednego. Pozbawienie władzy rodzicielskiej czy też jej zawieszenie, może być orzeczone podczas orzeczenia rozwodu, separacji, czy unieważnienia małżeństwa. Adwokat Danielewicz oferująca poradnictwo i pomoc prawną w mieście Opole skutecznie zajmuje się sprawami swoich Klientów z zakresu orzekania o władzy rodzicielskiej, gwarantując najwyższą jakość świadczonych przez opolską Kancelarię usług.

Konsekwencją uregulowania przez Sąd zasady kontaktów z dzieckiem jest także to, iż uprawniony do spotkań nie może, bez zgody rodzica, u którego dziecko stale przebywa, spotykać się z nim w innych terminach niż te, które zostały określone w postanowieniu Sądu. Adwokat Katarzyna Danielewicz, świadcząc prawną pomoc w Opolu oraz na Opolszczyźnie, z pełnym zaangażowaniem i skutecznością podejmie się reprezentowania stron, udzielenia porad, prowadzenia spraw i innej wszelkiej pomocy Klientom zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi.